Mỗi dự án có thể có nhiều chương trình bán hàng và mỗi chương trình bán hàng có các thông số khác nhau, vì vậy khi khởi tạo một chương trình bán hàng thực tế đồng thời khởi tạo một chương trình bán hàng trên hệ thống.

Bước 1: Vào menu Dự án → Chương trình bán hàng, nhấn chọn Tạo mới

Bước 2: Điền các thông tin của chương trình bán hàng cần tạo, sau đó bấm Lưu

Lưu ý : Số tầng và số sản phẩm mỗi tầng phải tương ứng với số tầng và số căn bên trong file nhập Bảng hàng thì Bảng hàng của dự án mới hiển thị đúng.

Bước 3 : Sau khi tạo xong Chương trình bán hàng mới, thì phải quay về màn hình Thiết lập dự án, add Chương trình bán hàng vừa tạo vào Danh sách chương trình bán hàng hiện tại, thì CTBH đó mới hiển thị trên màn hình dự án.