• Bước 1: Vào menu Dự án –> Danh sách dự án, chọn Tạo mới dự án
 • Bước 2: Điền thông tin dự án
  • Thông tin chung: Điền/chọn thông tin 
  • Hình ảnh dự án: Tải ảnh với định dạng .jpg, .jpeg, .png; kích thước tối thiểu là 1000x1000 pixel, dung lượng mỗi hình tối đa 5Mb
  • Tài liệu dự án: Hỗ trợ trong phần bán hàng online (livestream)
  • Chi tiết dự án : thông tin về diện tích dự án, diện tích xây dựng ...
  • Thiết lập thông tin bán hàng: Phần này quan trọng trong việc "Bán hàng sự kiện", 
  • Tải nhập các chứng từ cần sử dụng như Mẫu phiếu YCDCH, YCDC, Bảng kê ....

=> Lưu ý: Các trường (*) là các trường bắt buộc điền.

 • Bước 3 : Sau khi điền đủ thông tin, nhấn nút Lưu dự án