1.Tính phí

Phí này là doanh thu của đơn vị, từ Phí này mới tính ra được hoa hồng chia cho NVKD, Trưởng ĐVBH, GDKD.....

Bước 1: Vào menu Phí/Hoa hồng → Tab Tính phí → Bấm Tạo kỳ tính phí 

Bước 2: Điền/chọn thông tin như Đơn vị, Kỳ tính phí.. sau đó bấm Lưu


Bước 3: Nhập thông tin tính phí lên hệ thống bằng cách bấm Tải về Template, điền thông tin vào bảng excel vừa tải về

Bước 4: Tải nhập file vừa điền bằng cách bấm Tải nhập giao dịch.

Bước 5: Sau khi hệ thống tính toán ra phí cho đơn vị dựa vào Chính sách bán hàng đã thiết kế trước đó, DVKH bấm Gửi duyệt, sau khi được các bên liên quan đồng ý thì bấm Công bố.

2.Tính hoa hồng

Các bước tương tự như tính Phí từ Bước 1 đến Bước 4, Bước 5 thì với Hoa hồng, phải thiết kế Chính sách hoa hồng tương ứng, và cũng tương tự, bấm Gửi duyệt, sau đó Công bố nếu được duyệt.