Chính sách hoa hồng này được tạo ra để đơn vị tính hoa hồng cho từng cá nhân liên quan dự án như NVKD, Trưởng ĐVBH, GĐKD... 

Bước 1: Vào menu Phí/Hoa hồng → Chính sách hoa hồng → bấm Tạo mới

Bước 2: Điền thông tin cần thiết, bắt buộc như Tên chính sách HH, thời gian hiệu lực (bắt đầu → kết thúc), đơn vị bán hàng

Bước 3: Nhập giá trị cận trên, cận dưới dựa trên tổng doanh thu cá nhân hoặc tỷ lệ hoàn thành, phần trăm hoa hồng dành cho từng cá nhân liên quan ..

Bước 4: Bấm Lưu sau khi kiểm tra kĩ thông tin vừa điền là hoàn thành.