Chính sách bán hàng được tạo ra để giúp đơn vị bán hàng tính được phí cho đơn vị mình mỗi khi có giao dịch chuyển đỏ (chuyển cọc thành công).

Tạo mới chính sách bán hàng từ hệ thống Real Agent

Bước 1 : Vào menu Phí/Hoa hồng → Chính sách bán hàng → bấm Tạo mới

Bước 2 : Điền thông tin được cung cấp cho chính sách vào màn hình tạo mới

Bước 3 : Kiểm tra thông tin nhập đã hoàn toàn chính xác với yêu cầu, bấm Lưu để hoàn tác.

Tạo mới chính sách bán hàng bằng cách tải nhập file template

Bước 1 : Vào menu Phí/Hoa hồng → Chính sách bán hàng → bấm Tải về Template

Bước 2 : Điền thông tin được cung cấp cho chính sách vào file vừa tải về

Bước 3 : Kiểm tra thông tin nhập đã hoàn toàn chính xác với yêu cầu, bấm Tải nhập và chọn file vừa hoàn thành để hoàn tác.

Lưu ý : Diễn giải cho file excel & form Tạo mới
  • Nhóm truy cập : không chọn Thì tất cả role đều thấy , chọn thì nhóm quyền nào thì nhóm quyền đó thấy
  • Tình trạng :  check điền W - Working , ngược lại điền C - Closed
  • Tính từ giá VAT, Loại thưởng vượt chỉ tiêu và Loại phí dịch vụ nhận : Có thì điền Y - Yes, nếu không thì điền N - No
  • Đợt thanh toán : đơn vị sẽ dựa vào tiến độ thanh toán của khách hàng mà tính ra hoa hồng chi trả theo đợt cho NVKD, Trưởng ĐVBH....