Chủ đầu tư phải được tạo trước khi  Thiết lập dự án , nếu chưa tạo thì khi tạo dự án sẽ không có dữ liệu để chọn.

Mỗi lần có dự án mới cần tạo, việc đầu tiên là kiểm tra xem chủ đầu tư (CĐT) đó đã được tạo trong hệ thống hay chưa bằng cách : 

Bước 1 : Vào menu Dự án → Danh sách chủ đầu tư

Bước 2 : Nhập tên của CĐT vào thanh Tìm kiếm, nếu thông tin CĐT không xuất hiện → Tạo mới CĐT

Có 2 cách để tạo mới CĐT :

  • Cách 1 : Tạo mới CĐT từ màn hình Danh sách CĐT
    • Từ màn hình Danh sách chủ đầu tư, bấm Tạo mới CĐT bên góc phải màn hình, sau đó điền đầy đủ thông tin của CĐT vào form hiện lên, bấm Lưu khi hoàn tất.

  • Cách 2 : Tải nhập file template lên hệ thống
    • Từ màn hình Danh sách chủ đầu tư, bấm Tải về Template, sau đó điền thông tin vào file vừa tải về.

     

    • Tải nhập file lên hệ thống sau khi hoàn thành điền thông tin bằng cách bấm nút Tải lên chủ đầu tư