Muốn Công bố giá sản phẩm có 2 cách : 

  • Công bố giá từ Bảng hàng
  • Công bố giá từ tải nhập biểu mẫu cập nhật bảng hàng

Công bố giá từ Bảng hàng

Bước 1: Vào menu Dự án → Danh sách Dự án → Chọn Dự án → Tab Bảng hàng

Bước 2: Chọn sản phẩm muốn công bố giá theo 2 cách : chọn từng sản phẩm rồi bấm Thêm vào hoặc chọn theo đơn vị bán hàng / trạng thái / tầng / sản phẩm

Bước 3: Bấm Công bố giá để hoàn thành


Công bố giá từ tải nhập biểu mẫu cập nhật bảng hàng

Các bước giống như Cập nhật giá từ tải nhập file, nhưng ở cột Công khai giá thì đánh X vào sau đó tải nhập file như Cập nhật giá