Khi muốn cập nhật giá của sản phẩm đã lên Bảng hàng :

  • Bước 1 : Vào menu Dự án → Danh sách Dự án → Chọn Dự án → Tab Bảng hàng
  • Bước 2 : Chọn Tải về biểu mẫu cập nhật giá khi bấm vào Tải về


  • Bước 3 : Cập nhật thông tin trên file vừa tải về, sau đó bấm Quản lý giá → Cập nhật giá, chọn file vừa cập nhật để nhập lên hệ thống là hoàn thành thao tác