Chức năng Thu hồi sản phẩm là để chuyển sản phẩm bên ngoài hoặc từ ĐVBH khác về Kho. Các bước như sau : 

Bước 1Vào menu Dự án →  Danh sách dự án →  Chọn dự án →  Tab Bảng hàng

Bước 2Nhấn vào nút Quản lý sản phẩm, chức năng Thu hồi sản phẩm sẽ xuất hiện trong dropdown list


Bước 3: Chọn sản phẩm theo theo  Đơn vị bán hàng / Trạng thái / Block / Tầng / Phòng, đơn vị thu hồi mặc định là Kho

Bước 4: Click vào nút Thu hồi để hoàn thành thao tác.