Chức năng Chuyển sản phẩm hỗ trợ người dùng có thể : 

  • Chuyển sản phẩm từ Đơn bị bán hàng (ĐVBH) này qua ĐVBH khác
  • Chuyển sản phẩm từ trong Kho ra cho một Đơn vị bán hàng
  • Chuyển sản phẩm ra bán tự do, tất cả các đơn vị bán hàng đều nhìn thấy sản phẩm, không chỉ định riêng 1 ĐVBH nào cả.

Để sử dụng chức năng này, ta cần :

  • Bước 1: Vào menu Dự án →  Danh sách dự án →  Chọn dự án →  Tab Bảng hàng
  • Bước 2: Nhấn vào nút Quản lý sản phẩm, chức năng Chuyển sản phẩm sẽ xuất hiện trong dropdown list

Như đã nói ở trên, ta sẽ đi vào từng cách sử dụng chức năng Chuyển sản phẩm :

a. Chuyển sản phẩm từ Đơn bị bán hàng (ĐVBH) này qua ĐVBH khác

Chọn Đơn vị giao tức là chọn ĐVBH được nhận sản phẩm chuyển tới, có thể chọn ngay từ đầu form, hoặc trong bảng Tổng sản phẩm chọn, cột Đơn vị cần chuyển

Chọn sản phẩm cần chuyển, có thể chọn theo Đơn vị bán hàng / Trạng thái / Block / Tầng / Phòng

Sau khi chọn sản phẩm, chọn ĐVBH được nhận sản phẩm đó, sau khi kiểm tra kĩ thông tin thì bấm Chuyển là đã hoàn thành.

Chọn ĐVBH nào thì sản phẩm sẽ được chuyển về ĐVBH đó, chỉ ĐVBH được chỉ định mới nhìn thấy sản phẩm và có thể ráp ưu tiên cho sản phẩm hoặc đăng ký sản phẩm trong sự kiện. 

b. Chuyển sản phẩm từ trong Kho ra cho một Đơn vị bán hàng   

Các bước y hệt như bước trên nhưng khác là chọn đơn vị đang sở hữu là KHO SẢN PHẨM

c. Chuyển sản phẩm ra bán tự do

Các bước y hệt như bước trên, không cần chọn đơn vị giao và tick thêm vào ô Mở bán ở phía dưới bên trái, sau đó bấm Chuyển là hoàn thành thao tác, chú ý là trong giai đoạn chia rổ sản phẩm để ráp ưu tiên thì không Mở bán.