1. Tải nhập biểu mẫu cập nhật bảng hàng

Bước 1: Tại menu chính của phần mềm Real Agent, chọn [Dự án] → chọn mục [Danh sách dự án]

Bước 2: Nhấn chọn vào dự án cần cập nhật bảng hàng


Bước 3: Tiếp theo, tại màn hình Bảng hàng của dự án, nhấn vào [Tải về] → chọn [Tải về biểu mẫu cập nhật bảng hàng]


Bước 4: Hệ thống sẽ tải về 1 file biểu mẫu dưới định dạng Excel, có tên: Bieu_Mau_Cap_Nhat_Bang_Hang_xxxxxxxxxx. Mở file biểu mẫu và tiến hành nhập vào những điểm cần cập nhật ở thông tin sản phẩm.


Bước 5: Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, nhấn Save file và trở lại với màn hình Real Agent.

Bước 6: Ở màn hình Bảng hàng, nhấn [Quản lý sản phẩm] → chọn [Tải nhập cập nhật bảng hàng]


Bước 7: Chọn file biểu mẫu cập nhật bảng hàng vừa Lưu → nhấn [Open]


Bước 8: Chờ hệ thống tải nhập hoàn tất dữ liệu từ biểu mẫu. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo "Tải nhập thành công, thông tin sản phẩm được cập nhật" khi tải nhập hoàn tất.


2. Lịch sử tải nhập:

Sau khi tải nhập bảng hàng, bạn có thể truy cập vào menu [Dự án] → [Lịch sử tải nhập] để kiểm tra xem file nhập của mình có bao nhiêu record thành công, nếu ở cột Thất bại là số 0 có nghĩa là bạn đã tải nhập thành công, không gặp bất kỳ lỗi nào, nếu khác 0 thì vui lòng liên lạc team Vận Hành để được hỗ trợ.