Sau khi nhân viên tự đăng ký trở thành TVV và chỉ định trưởng đơn vị bán hàng thì trưởng đơn vị bán hàng xác nhận cho tài khoản này vào sàn.
Chỉ khi được trưởng đơn vị bán hàng xác nhận thì tài khoản của nhân viên mới có thể đặt chỗ cho dự án.

I. Các bước xác nhận TVV vào sàn.

B1: Click vào "Xem chi tiết"

B2: Click "xác nhân" sau khi xem xét thông tin đã hợp lệ. Click "Từ chối" nếu thông tin không hợp lệ.