RA tạo ra rất nhiều bảng kê cho công ty thuận tiện trong việc kiểm soát sản phẩm lẫn khách hàng giao dịch, để tải bảng kê giao dịch, cần :

Bước 1 : Vào menu Dự án → Danh sách dự án → Chọn dự án cần tải bảng kê → vào tab Danh sách giao dịch

Bước 2 : chọn bảng kê cần coi/kiểm tra rồi bấm vào trên dropdown list.

a. Tải về Danh sách giao dịch : cung cấp tất cả thông tin liên quan đến giao dịch như mã sản phẩm, giá, khách hàng GD, đơn bị bán hàng, trạng thái sản phẩm/tình trạng, khách hàng ưu tiên 1-2-3...

b. Tải về bảng kê xác nhận giao dịch : cung cấp thông tin về xác nhận sản phẩm giao dịch thành công và sản phẩm phải hoàn trả như khu/block, mã căn hộ, lầu, tình trạng ...

c. Tải bảng kê sản phẩm giao dịch : cung cấp thông tin về xác nhận sản phẩm giao dịch thành công theo đơn vị bán hàng

d. Tải bảng kê thỏa thuận tư vấn : cung cấp tất cả thông tin liên quan đến việc khách hàng chuyển cọc như thông tin khách hàng, mã sản phẩm, số tiền đặt cọc, đơn vị và nhân viên tư vấn ..

e. Tải bảng kê TTDB (chờ bổ sung HS) : thông tin giống như bảng kê thỏa thuận tư vấn nhưng là hồ sơ thiếu nên sẽ bổ sung sau.

f. Tải về Bảng kê KH GD : cung cấp tất cả thông tin của khách hàng đã giao dịch thành công