Hướng dẫn xác nhận đề nghị thu tiền

Chức năng người dùng: Bộ phận kế toán.

Khách hàng có nhu cầu đặt cọc sản phẩm ( không đặt chỗ trước) đã được Đơn vị bán hàng xác nhận. Kế toán duyệt bằng cách vào:

Bước 1: Vào menu Kế toán → Đề nghị thu tiền chờ duyệt

Bước 2: Bấm vào mã đề nghị để xem chi tiết thông tin trước khi xác nhận

 => Lưu ý: Người dùng cũng có thể duyệt nhiều phiếu Đề nghị thu tiền cùng 1 lúc:

Bước 3: 

  • Nếu đồng ý xác nhận: Nhấn vào nút [Duyệt] sẽ hiển thị Pop-up


    +Điền/chọn thông tin bắt buộc (*) và chọn Duyệt để hoàn tất thao tác

=> Đồng bộ CRM → Real Agent

Trường hợp có đồng bộ phiếu thu với hệ thống CRM thì nhấn vào nút này.