1. Người dùng tham gia vào chức năng: Giám đốc Sàn/Trưởng đơn vị bán hàng
  2. Người dùng tham gia vào chức năng: Kết thúc sự kiện

  3. Diễn giải quy trình:
    • Bước 1: Vào menu Dự án – Danh sách dự án – Chọn dự án – Danh sách giao dịch.
    • Bước 2: Bấm vào [Danh sách sản phẩm giao cho đơn vị] và [Danh sách sản phẩm tự do] để kiểm tra số lượng sản phẩm giao dịch thành công (Trạng thái “Đã kiểm tra hồ sơ – màu đỏ).

    • Bước 3: Sau khi kiểm tra thông tin, bấm vào button [Tải về bảng kê xác nhận GD].