1. Người dùng tham gia vào chức năng: Giám đốc Sàn/Trưởng đơn vị bán hàng
  2. Điễn giải quy trình:
    1. Bước 1: Vào menu Dự án – Danh sách dự án – Chọn dự án – Danh sách giao dịch.
    2. Bước 2: Vào [Danh sách sản phẩm giao cho đơn vị] và [Danh sách sản phẩm tự do] để kiểm tra số lượng sản phẩm giao dịch thành công (màu đỏ).

 

c. Bước 3: Sau khi kiểm tra thông tin, bấm vào button [Tải BK thỏa thuận TV] để tải về.

d. Bước 4: Kiểm tra thông tin trên [Bảng kê thỏa thuận TV]:Sheet [BK GDTC (YCTV->TTTV)]:

=> Sản phẩm giao dịch thành công chọn từ mã YCDC.

=> Sheet [BK TTTV MỚI]: Sản phẩm giao dịch thành công thanh toán tại sự kiện.