Trong sự kiện, người dùng có nhu cầu in chứng từ giao dịch cho sự kiện, thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Vào màn hình Dự án → Danh sách dự án → Danh sách giao dịch

Bước 2: Trên màn hình [Danh sách giao dịch] ở cột "In chứng từ" có 2 icon in và tải về.

  • Nếu in trực tiếp (kết nối máy in): Nhấn icon  để in
  • Nếu muốn tải file về: Nhấn vào icon  để tải về