Chức năng hỗ trợ người dùng chốt báo cáo giao dịch và gửi mail xác nhận cho đại lý cuối mỗi giai đoạn. 

  • Bước 1: Vào menu Dự án - Danh sách dự án - Chọn dự án - Tab Danh sách giao dịch

  • Bước 2: Nhấn vào nút  hiển thị màn hình

Nếu gửi mail xác nhận giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2 cho các ĐVBH thì tick vào từng giai đoạn

Nếu gửi mail xác nhận cả 2 giai đoạn cho các ĐVBH thì tick vào cả 2.

  • Bước 3: Nhấn vào nút [Gửi email], hệ thống gửi thông báo thành công

  • Bước 4: Vào lịch sử gửi mail để kiểm tra