Sau khi ĐVBH/Admin xác nhận, sản phẩm sẽ được chuyển qua bộ phận duyệt hồ sơ.

1.Danh sách sản phẩm giao cho đơn vị

Bước 1: Vào menu Dự án - Danh sách dự án - Chọn dự án - Tab Danh sách giao dịch

Bước 2: Nhấn vào nút [Xác nhận], hiển thị Pop-up xác nhận giao dịch

Bước 3: Nhấn vào nút Đồng ý để hoàn tất các bước kiểm duyệt hồ sơ, SP chuyển thành màu đỏ.


2.Danh sách sản phẩm tự do

  • Bước 1: Vào menu Dự án - Danh sách dự án - Chọn dự án - Tab Danh sách giao dịch
  • Bước 2: Nhấn vào nút [Xác nhận], hiển thị pop-up xác nhận giao dịch

  • Bước 3: Nhấn vào nút Đồng ý, để hoàn tất thao tác, sản phẩm chuyển từ màu xanh sang màu đỏ 

** Lưu ý:  Đối với danh sách sản phẩm tự do chỉ nhấn được nút xác nhận khi kế toán đã thu tiền rồi

                Trường hợp màn hình màu xanh mà có $ đỏ ở tên Khách hàng, thì không nhấn được nút Xác nhận vì kế toán chưa thu tiền