a. Xoá bình luận

Bước 1: Tại màn hình “Danh sách dự án”, nhấn vào [Bắt đầu] tại sự kiện muốn quản lý

Bước 2: Ở khung bình luận, có biểu tượng [] ở từng bình luận. Nhấn vào xoá bình luận


b. Ghim bình luận

Bước 1: Tại khung bình luận, nhấn vào biểu tượng [] để ghim bình luận.


Bước 2: Bình luận sau khi được ghim, nhấn vào [x] để bỏ ghim