• Khi một khách hàng tiềm năng giao dịch thành công một sản phẩm, sẽ chuyển từ khách hàng tiềm năng qua khách hàng giao dich.
  • Khách hàng đã trở thành khách hàng giao dịch sẽ không được chỉnh sửa thông tin.