Nhân viên kinh doanh có thể xem thông tin hoa hồng của mình trong các kỳ tính phí.

Giám đốc sàn có thể xem thông tin hoa hồng của mình và các nhân viên.