Báo cáo tổng hợp doanh thu của đơn vị bán hàng, căn cứ vào xác nhận Giao dịch thành công (Giao dịch chuyển đỏ)

Báo cáo doanh thu được chia thành nhiều loại qua tab tương ứng:

  • Báo cáo doanh thu tổng hợp
  • Báo cáo doanh thu theo sản phẩm / dự án
  • Báo cáo doanh thu theo giao dịch
  • Báo cáo doanh thu theo đơn vị / nhân viên

Có thể coi trực tiếp trên hệ thống hoặc bấm Tải về để có file tổng hợp cho tất cả báo cáo.