Sau khi đã hoàn tất việc bổ sung ưu tiên, thì người được phân quyền tiến hành Khóa ráp bổ sung ưu tiên sản phẩm                                                                                                                                                                                                                                                      

  • Bước 1: Tại màn hình bảng hàng, chọn 'Quản lý ưu tiên' → chọn 'Khóa ráp bổ sung ưu tiên'


  • Bước 2: Tại màn hình khóa bổ sung ưu tiên, chọn tab "Khóa BSUT"
  • Bước 3: Tick vào chọn một hay nhiều sản phẩm để khóa HOẶC chọn "Khóa tất cả" để khóa ráp UT trên toàn bộ rổ hàng.
  • Bước 4: Click nút "Khóa" nếu chọn một số sản phẩm