Chức năng này hỗ trợ người dùng khi hết thời gian ráp ưu tiên chính thức (Khóa ráp ưu tiên). Người có quyền kích hoạt chức năng này sẽ thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Vào menu Bảng hàng →  Danh sách dự án →  Chọn dự án →  Tab bảng hàng
  • Bước 2: Tick chọn vào ô bên phải sản phẩm ở tab Bảng hàng
  • Bước 3: Chọn vào Quản lý ưu tiên → chọn Ráp bổ sung ưu tiên

      


  • Bước 4: Nhấn vào nút [Bổ sung UT] sẽ  hiển thị màn hình Bổ sung ưu tiên. 

     


  • Bước 5: Cho phép bổ sung ưu tiên cho từng ĐVBH hoặc tất cả ĐVBH. 

                 * Nếu chọn Tất cả ĐVBH: Tất cả ĐVBH sẽ được phép ráp ưu tiên cho tất cả những sản phẩm còn trống ưu tiên.

     

                 * Nếu chọn 1 ĐVBH: Mỗi sản phẩm sẽ cho chọn ĐVBH được phép ráp bổ sung UT.

     (Lưu ý: nếu chỗ 'Đơn vị bổ sung' để trống thì tất cả ĐVBH sẽ được bổ sung ưu tiên sản phẩm đó) 

     

  • Bước 6: Hoàn tất thao tác bằng cách nhấn vào nút [Mở khóa UT]

       →  Sau khi Mở khóa UT, các ĐVBH được bổ sung, sẽ có thể bổ sung vào những ưu tiên còn trống cho những sản phẩm được phân bổ.