Thống kê số lượng Lead theo trạng thái và thông tin liên quan như mã lead, khách hàng, tư vấn viên, thời gian cập nhật ...:

  • Lead đã phân bổ
  • Lead đang khảo sát
  • Lead hoàn thành
  • Lead trả về