Đối tượng: Đơn vị bán hàng (ĐVBH), kế toán, dịch vụ khách hàng (DVKH)

Cho phép người dùng xem được lịch sử hợp đồng của sản phẩm ngay tại màn hình Bảng hàng


Thực hiện:

Bước 1: Người dùng nhấn chọn [Dự án] → [Danh sách dự án] → chọn Chương trình bán hàng.


Bước 2: 

Tại màn hình "Bảng hàng", người dùng nhấn chọn sản phẩm. Hệ thống hiển thị màn hình "Chi tiết sản phẩm".

Lưu ý: Tại section Lịch sử, hiện tại chỉ hiển thị lịch sử của sản phẩm tới giai đoạn Giao dịch thành công (Chuyển cọc thành công)