Đối tượng: Kế toán, dịch vụ khách hàng (DVKH)

Điều kiện hiển thị:

  • 1 lịch sử chuyển nhượng được hiển thị khi Biên bản thanh lý chuyển nhượng của hợp đồng (liên quan tới sẩn phẩm) được duyệt.
  • Hiển thị tất cả lịch sử chuyển nhượng của sản phẩm.
  • Hiển thị lịch sử trên tất cả hợp đồng có liên quan tới sản phẩm có chuyển nhượng.

Thông tin lịch sử chuyển nhượng:

  • Chuyển nhượng lần thứ xxx
  • 2 cột thông tin: Chuyển nhượng từ khách hàng, Chuyển nhượng cho khách hàng
  • Mã hợp đồng
  • Họ và tên
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ Email
  • Số CMND/CCCD

Thực hiện:

chọn Hợp đồng → Hợp đồng cọc/mua bán → Mã hợp đồng cần xem → Kéo xuống dưới cùng.