Đối tượng: Đơn vị bán hàng (ĐVBH), kế toán, dịch vụ khách hàng (DVKH)

Bước 1/ Tại menu chính của Real Agent, người dùng nhấn chọn mục Hợp đồng → tiếp tục chọn Thống kê công nợ


Bước 2/ Hệ thống chuyển tới giao diện giúp người dùng theo dõi được tất cả Công nợ của các dự án mà tài khoản đang được thêm vào.


Bước 3/ Phía trên cùng của màn hình có công vụ tìm kiếm và lọc dữ liệu theo: Tên hợp đồng, Dự án, Hạn thanh toán.

Sau khi chọn từ khoá tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc, người dùng nhấn vào nút Tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về kết quả tìm kiếm.


Bước 4/ Người dùng có thể nhấn nút Xuất Excel để tải xuống công nợ. Dữ liệu trong Excel tải về chứa tất cả công nợ đang được hiển thị trên màn hình và có áp dụng tìm kiếm và bộ lọc (nếu có).