Đối tượng: Dịch vụ khách hàng (DVKH), Admin kinh doanh

1/ Thiết lập biểu mẫu: 

Bước 1: Tại left menu, chọn [Chính sách bán hàng] → [Tiến độ thanh toán/ Góp vốn] → Chọn tiến độ.

Bước 2: Upload mẫu tiến độ thanh toán dựa theo file mẫu Tiến độ thanh toán Giá Bán (2).docx tại đây. 

Lưu ý: Tiến độ thanh toán bao nhiêu đợt, mẫu upload cũng tương ứng với số đợt được tạo


2/ In tiến độ thanh toán:

Bước 1: chọn [Hợp đồng] → [Hợp đồng cọc] hoặc [Hợp đồng mua bán] → Chọn Mã hợp đồng cần in tiến độ.

Bước 2: Nhấn [In tiến độ thanh toán]