Video hướng dẫn:

Bước 1: Vào menu Chính sách bán hàngTiến độ thanh toán/Góp vốn → bấm Tạo mới tiến độ

Bước 2: Nhập thông tin cho tiến độ thanh toán, sau đó click nút Thêm để thêm đợt thanh toán vào danh sách tiến độ thanh toán, bấm Lưu khi hoàn tất nhập

Bước 3: Để thiết lập Biễu mẫu in hợp đồng dành riêng cho tiến độ thanh toán, nhấn vào [Upload mẫu in hơp đồng]: