Có 2 loại thanh lý:

  • Đối với thanh lý chuyển nhượng thì cần tạo đơn đề nghị thanh lý.
  • Thanh lý chấm dứt không cần tạo đơn đề nghị thanh lý.
  • Lưu ý: Chỉ tạo được đơn đề nghị khi hợp đồng chuyển trạng thái: Đã duyệt

Video hướng dẫn:

Bước 1: Vào mục "Thanh lý", chọn "Đơn đề nghị" => chọn "Tạo mới đơn đề nghị"


Bước 2: Chọn "Dự án" => Chọn "Phiếu YCDCO" => Nhập "Lý do"


Bước 3:

  • Trường hợp khách hàng đã được tạo trước đó, thì nhập tìm theo "Mã khách hàng". Các thông tin của khách hàng đó sẽ tư động điền
  • Trường hợp chưa tạo khách hàng, nhập đầy đủ các trường thông tin bên dưới


Bước 4: Chọn "Lưu"


Bước 5: Chọn "Trình duyệt"