Video hướng dẫn:

Sau khi phiếu thu tiền được tạo, người dùng được phân quyền duyệt phiếu thu sẽ thực hiện thao tác Duyệt/ Thu chối phiếu thu đang có trạng thái chờ duyệt

Bước 1: Vào mục "Kế toán", chọn "Danh sách phiếu thu" => chọn vào Phiêu thu cần duyệt


Bước 2: Chọn "Duyệt" hoặc "Từ chối". Sau khi duyệt xong thì trạng thái của phiếu thu sẽ chuyển sang "Đã duyệt" hoặc "Bị từ chối" tương ứng