Video hướng dẫn:

Bước 1: Vào mục "Thanh lý", chọn "Đơn đề nghị" => Chọn đơn đề nghị cần duyệt

Bước 2: Chọn "Duyệt" hoặc "Từ chối", trạng thái đơn đề nghị sẽ chuyển thành "Đã duyệt" hoặc "Bị từ chối" tương ứng