Video hướng dẫn:

Sau khi tạo biên bản thanh lý, người có quyền duyệt biên bản thanh lý sẽ tiến hành Duyệt/ Từ chối biên bản thanh lý

Bước 1: Vào mục "Thanh lý", chọn "Biên bản thanh lý" => chọn Biên bản thanh lý có trạng thái "Chờ duyệt"

Bước 2: Chọn "Duyệt" hoặc "Từ chối". Trạng thái biên bản thanh lý sẽ chuyển sang "Đã duyệt" hoặc "Bị từ chối" tương ứng