Video hướng dẫn:

I/ Tạo bảng chiết khấu

Bước 1: Click "Bảng chiết khấu" trên menu bên trái

Bước 2: Click "Tạo mới bảng chiết khấu"

Bước 3: Nhập các thông tin vào bảng chiết khấu

Bước 4 : Click nút "Lưu"

Lưu ý : Sau khi tạo xong có thể sửa thông tin nếu chưa đúng bằng cách click vào "mã", hoặc xáo bảng chiết khấu nếu không sử dụng nữa.

"Bảng chiết khấu" đã được tạo sẽ được áp dụng vào các "Chính sách chiết khấu" tương ứng.

II/ Chính sách chiết khấu

Bước 1: Click "Chính sách chiết khấu" trên menu bên trái.

Bước 2: Click "Tạo mới chính sách chiết khấu"

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin của chính sách chiết khấu

Bước 4: Click nút "Lưu"

Bước 5: Click nút "Trình duyệt", sau khi trình duyệt thì cấp có thẩm quyền sẽ duyệt chính sách chiết khấu này, chỉ khi được duyệt chính sách chiết khấu mới được áp dụng cho việc ra hợp đồng.

Bước 6: Click nút "Duyệt"