Để tạo Esalekit, vai trò QLSP tiến hành:

Bước 1: Đăng nhập vào https://realagent.vn/

Bước 2: Ở màn hình menu chính, nhấn chọn [Dự án] → [Danh sách dự án]

Bước 3: Nhấn chọn [Thiết lập] → [Chỉnh sửa] ở dự án muốn tạo Esalekit


Bước 4: Tick chọn vào ô [Hiển thị Esalekit] và thay đổi đường dẫn con (nếu có)