Tạo/ Chỉnh sửa nội dung

Danh mục các nội dung của 1 Esalekit bao gồm:

 • Logo dự án / Ảnh đại diện dự án
 • Tổng quan
 • Mặt bằng
 • Tiện ích
 • Sản phẩm
 • Chính sách mua hàng
 • Thư viện hình ảnh
 • Tài liệu dự án
 • Tin tức

a- Logo dự án / Ảnh đại diện dự án

 1. Chỉnh sửa logo
 • Bước 1: Click vào biểu tượng  trên vị trí Logo dự án (1).
 • Bước 2: Chọn hình ảnh logo trên máy tính và tải lên.

      *Quy định ảnh tải lên cho logo được hỗ trợ với định dạng logo .png, không nền, kích thước ảnh 200x90 px, dung lượng <5Mb Chỉnh sửa menu

      2. Upload ảnh đại diện

      Ở bên trái của màn hình, hệ thống đã tạo sẵn các danh mục chính của 1 dự án. Admin có thể thêm/ chỉnh sửa sub menu của các danh mục Tiện ích và Sản phẩm cho phù hợp với dự án đó

 • Bước 1: Click vào biểu tượng  của sub menu để chỉnh sửa tên của sub menu đó
 • Bước 2: Click vào [Thêm sub menu] (2) để thêm sub menu cần thiết

      3. Upload ảnh đại diện dự án

 • Bước 1: Click vào biểu tượng   trên góc phải màn hình  (3)
 • Bước 2: Chọn hình ảnh đại diện dự án trên máy tính và tải lên.

     *Quy định ảnh tải lên được hỗ trợ với định dạng .png,Jpg, jpeg, kích thước 1920x1080, Dung lượng <5Mb


b- Tổng quan

Tại màn hình tổng quan, hệ thống đã tạo sẵn các tab menu chính cho 1 dự án.

Chọn button [Thêm Tab](1) ở góc phải màn hình để thêm tab menu mới

Chọn [Chỉnh sửa](2) để thực hiện nhập nội dung


Khi thực hiện chỉnh sửa, hệ thống hỗ trợ nhập nội dung, hình ảnh dựa trên các template đã có sẵn. Admin tiến hành xây dựng nội dung bằng cách:

 • Bước 1: Chọn template phù hợp với nội dung muốn nhập (1)
 • Bước 2: Nhập nội dung/ tải hình ảnh lên.
 • Bước 3: Chỉnh sửa các thông số cho phù hợp theo mong muốn dựa trên các công cụ trực tiếp tại các đối tượng đang chọn (2).
 • Bước 4: [Lưu cập nhật] (4) để lưu lại nội dung vừa tạo hoàn tất trước khi rời đi và nhập nội dung ở các tab menu tiếp theo.

      * Nếu đang thực hiện nhập nội dung, admin nhấn nút "Huỷ bỏ"(5), tất cả nội dung vừa tạo sẽ không được lưu lại.

 • Click vào button [Chỉnh sửa tab] hoặc [Xoá tab] (3) để sửa tên, xoá tab menu
 • Thực hiện nhập nội dung bằng các thao tác tương tự cho các tab menu khác.

c - Mặt bằng

Tại màn hình mặt bằng, chọn [Chỉnh sửa] để thực hiện nhập nội dung.

Để thực hiện các bước tạo mặt bằng, Quản trị viên thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Tạo một bản đồ tổng thể mới

          Nhấp vào [Mới] ở phía trên bên trái của trình chỉnh sửa, nhập tên và nhấp vào [Tạo].

 • Bước 2 : Tạo một mặt bằng cho dự án  mới.

Để tạo mặt bằng mới , nhấp vào [New] ở phía trên bên trái của trình chỉnh sửa, nhập tên  dự án và Nhấn vào [Create].

  

 


*Bạn có thể chọn để có một kích thước Responesive  hoặc cố định của mặt bằng.  Nếu muốn thay đổi,   Nhấn vào  "Settings". Từ menu bên trái, chọn "General".  Chạm mở  "Responsive"  lúc này  chức năng Responesive  kích hoạt. Nếu  muốn đặt kích thước cụ thể, bạn nên tắt nó và nhập chiều rộng và chiều cao mong muốn bằng pixel."

 • Bước 3 : Cài đặt mặt bằng

      *Thêm mặt bằng

 • Bước 1: Trên thanh top menu chọn [Settings]
 • Bước 2: Trên thanh menu bên trái chọn [Floors]
 • Bước 3. Chọn [edit floor
 • Bước 4: Trên màn hình chọn hình ảnh cho mặt bằng:

           -> Điền tên mặt bằng VD: "Mặt bằng tổng thể".

           -> Chọn hình ảnh mặt bằng.

           -> Sau đó nhấn [hoàn thành]

    *Vẽ mặt bằng

     -  Menu chọn thuộc tính để vẽ : Shape, Text ...

     -  Vẽ hình dạng, biểu tượng và văn bản

     -  Để bắt đầu vẽ hình, trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang ở chế độ Edit. Sau đó, chọn một công cụ từ thanh công cụ bên trái và nhấp hoặc nhấp và kéo hình ảnh, tùy thuộc vào công cụ mà bạn đã chọn

     -  Vẽ shape

     - Các thuộc tính: Để thay đổi kiểu dáng của hình dạng, như màu sắc hoặc độ mờ đục, trước tiên hãy đảm bảo rằng hình dạng được chọn. Bạn có thể chọn một hình bằng cách nhấp vào nó trong danh sách hình (bên phải) hoặc bằng cách nhấp vào hình trong chế độ chỉnh sửa. Sau đó, bạn có thể thấy          các cài đặt cho Kiểu mặc định và Kiểu di chuột trong menu bên phải. Thử nghiệm với các cài đặt khác nhau và sử dụng những gì bạn thích!

c/ Thuộc tính

 • Action: Go to floor: Đi đến mặt bằng mong muốn
 •  Default Style: Sytye mặc định của vùng vẽ : để thay đổi màu sắc, border ....
 •  Mouseover Style: Sytye khi hover vào vùng vẽ : để thay đổi màu sắc, border ....
 • Tooltip: Thay đổi text, màu nền .... của tooltip


               

d - Tiện ích

Tại màn hình tiện ích, sau khi tạo sub menu, để tạo nội dung, click chọn vào sub menu cần nhập.

 • Chọn button [Thêm Tab] ở góc phải màn hình để thêm tab menu mới.

 • Chọn [Chỉnh sửa] để thực hiện nhập nội dung


Khi thực hiện chỉnh sửa, hệ thống hỗ trợ nhập nội dung , hình ảnh dựa trên các template đã có sẵn. Admin tiến hành xây dựng nội dung bằng cách:

 • Bước 1: Chọn template phù hợp với nội dung muốn nhập (1)
 • Bước 2: Nhập nội dung/ tải hình ảnh lên
 • Bước 3: Chỉnh sửa các thông số phù hợp theo mong muốn dựa trên các công cụ trực tiếp tại các đối tượng đang chọn (2)
 • Bước 4: [Lưu cập nhật] (4) để lưu lại nội dung vừa tạo hoàn tất trước khi rời đi và nhập nội dung ở các tab menu tiếp theo.-

* Nếu đang thực hiện nhập nội dung, admin nhấn nút [Huỷ bỏ](5), tất cả nội dung vừa tạo sẽ không được lưu lại.

Click vào button [Chỉnh sửa tab] hoặc [Xoá tab] để sửa tên, xoá tab menu (3)

Thực hiện nhập nội dung bằng các thao tác tương tự cho các tab menu/ Sub menu khác.

e - Sản phẩm

- Tại màn hình sản phẩm, sau khi tạo sub menu, click chọn vào sub menu cần nhập để tạo nội dung.

- Chọn button [Thêm Tab] ở góc phải màn hình để thêm tab menu mới

- Chọn [Chỉnh sửa] để thực hiện nhập nội dung

Khi thực hiện chỉnh sửa, hệ thống hỗ trợ nhập nội dung, hình ảnh dựa trên các template đã có sẵn. Quản trị viên tiến hành xây dựng nội dung bằng cách:

Bước 1: Chọn template phù hợp với nội dung muốn nhập (1)

Bước 2: Nhập nội dung/ tải hình ảnh lên

Bước 3: Chỉnh sửa các thông số cho phù hợp theo mong muốn dựa trên các công cụ trực tiếp tại các đối tượng đang chọn (2)

Bước 4: [Lưu cập nhật] (4) để lưu lại nội dung vừa tạo hoàn tất trước khi rời đi và nhập nội dung ở các tab menu tiếp theo.

* Nếu đang thực hiện nhập nội dung, admin nhấn nút [Huỷ bỏ](5), tất cả nội dung vừa tạo sẽ không được lưu lại.


- Click vào button [Chỉnh sửa tab] hoặc [Xoá tab] để sửa tên, xoá tab menu (3)

- Thực hiện nhập nội dung bằng các thao tác tương tự cho các tab menu/ Sub menu khác

f - Chính sách mua hàng

Tại màn hình chính sách mua hàng:

- Chọn button [Thêm Tab] (1) ở góc phải màn hình để thêm tab menu mới

- Chọn [Chỉnh sửa] (2) để thực hiện nhập nội dung

Khi thực hiện chỉnh sửa, hệ thống hỗ trợ nhập nội dung, hình ảnh dựa trên các template đã có sẵn. Quản trị viên tiến hành xây dựng nội dung bằng cách:

Bước 1: Chọn template phù hợp với nội dung muốn nhập (1)

Bước 2: Nhập nội dung/ tải hình ảnh lên

Bước 3: Chỉnh sửa các thông số cho phù hợp theo mong muốn dựa trên các công cụ trực tiếp tại các đối tượng đang chọn (2)

Bước 4: [Lưu cập nhật] (4) để lưu lại nội dung vừa tạo hoàn tất trước khi rời đi và nhập nội dung ở các tab menu tiếp theo.

* Nếu đang thực hiện nhập nội dung, admin nhấn nút "Huỷ bỏ"(5), tất cả nội dung vừa tạo sẽ không được lưu lại.

- Click vào button [Chỉnh sửa tab] hoặc [Xoá tab] để sửa tên, xoá tab menu (3)

- Thực hiện nhập nội dung bằng các thao tác tương tự cho các tab menu khác

g - Thư viện hình ảnh

Trên màn hình thư viện hình ảnh, hệ thống đã tạo sẵn 2 tab menu quản lý thư viện. Quản trị viên có thể thực hiện upload, sửa, xoá dữ liệu:

 • Upload hình ảnh của dự án
 • Upload video thuộc dự án

*Hình ảnh dự án

- Tại tab menu Hình ảnh dự án, để thực hiện upload, chỉnh sửa thư viện của dự án, click chọn [Chỉnh sửa] trên màn hình để tiến hành chỉnh sửa.

-  Trong màn hình chỉnh sửa, quản trị viên có thể:

 • Tạo thư mục hình ảnh (1) để cập nhật hình ảnh theo thư mục được phân loại.
 • Tải trực tiếp hình ảnh từ máy tính bằng [Tải ảnh lên từ máy tính] (2) hoặc kéo thả ảnh trực tiếp vào khung.
 • Muốn upload hình ảnh vào thư mục nào, click chọn vào thư mục đó
 • Nhấn vào biểu tượng      kế bên thư mục (3) để đổi tên hoặc xoá thư mục được chọn

  + Xoá hình ảnh đã tải lên bằng cách nhấn vào biểu tượng (6) trên ảnh

  + Sau khi tải ảnh lên, nhập tên mô tả hình ảnh tại khung (7)

  + [Lưu cập nhật] (4) để lưu lại nội dung vừa tạo hoàn tất trước khi rời đi và nhập nội dung ở các menu tiếp theo.

* Nếu đang thực hiện nhập nội dung, admin nhấn nút [Huỷ bỏ](5), tất cả nội dung vừa tạo sẽ không được lưu lại


Video thuộc dự án

- Tại tab menu Video, click chọn [Chỉnh sửa] trên màn hình để tiến hành upload, chỉnh sửa video của dự án.

- Trong màn hình chỉnh sửa, có 2 cách để tải video lên:

Cách 1: Tạo Video bằng cách nhập đường dẫn video từ youtube

 • Bước 1: Nhập link URL video (1)
 • Bước 2: Tải ảnh đại diện cho video (2).
 • Bước 3: Bấm nút [Thêm video] để add video vào thư viện

Cách 2: Tải video lên trực tiếp từ máy

 • Để tải video lên từ máy, click chọn [Tải Video] (5). Trình duyệt sẽ mở 1 cửa sổ để bạn tìm chọn video từ máy tính và tiến hành tải lên.

 • Sau khi được tải lên, video sẽ hiển thị danh sách ở ngay khu vực hiển thị phía dưới. Admin nhập tên hiển thị cho video. Để xoá video đã tải lên, click chọn biểu tượng   ở góc phải các video để xoá.
 • [Lưu cập nhật] (4) để lưu lại nội dung vừa tạo hoàn tất trước khi rời đi và nhập nội dung ở các menu tiếp theo

* Nếu đang thực hiện nhập nội dung, admin nhấn nút "Huỷ bỏ"(7), tất cả nội dung vừa tạo sẽ không được lưu lại

h - Tài liệu dự án

Tại Menu Tài liệu dự án, để thực hiện upload, chỉnh sửa tài liệu, Admin click chọn [Chỉnh sửa] trên mà hình để tiến hành chỉnh sửa.

Trong màn hình chỉnh sửa, để tải tài liệu lên, click vào [Tải ảnh lên từ máy tính](1) hoặc kéo thả tài liệu trực tiếp vào khung

Nếu muốn xoá tài liệu đã tải lên, nhấn vào biểu tượng(4) bên phải của tài liệu để xoá

[Lưu cập nhật](2) để lưu lại nội dung vừa tạo hoàn tất trước khi rời đi và nhập nội dung ở các menu tiếp theo.

* Nếu đang thực hiện nhập nội dung, admin nhấn nút [Huỷ bỏ](5), tất cả nội dung vừa tạo sẽ không được lưu lại

i - Tin tức

Trên màn hình tin tức, admin có thể chỉnh sửa, tạo tin bài để cập nhật thông tin cho dự án.

Các bài viết sẽ được nhập URL và hiển thị trên danh sách tin.

Để tạo danh sách tin, admin thực hiện các bước sau:

Tạo bài viết mới

Nhấn vào nút [Thêm bài viết] (2) ở góc phải màn hình để tạo bài viết mới.

Trên popup tạo bài viết, thực hiện các bước:

 • Bước 1: Nhập URL bài viết (3),
 •  Bước 2: Nhập tiêu đề bài viết(4)
 • Bước 3: Chọn ảnh đại diện bài viết từ máy tính
 • Bước 4: Chọn [Lưu thay đổi] để lưu bài viết. Sau khi lưu, baì viết được tạo thành công. Nhấn [Huỷ bỏ] nếu không muốn lưu bài viết vừa nhập

Chỉnh sửa/ xoá bài viết

 • Chọn biểu tượng      trên góc phải bài viết để chỉnh sửa bài viết bao gồm: URL của bài, tiêu đề và ảnh đại diện.
 • Chọn biểu tượng     trên góc phải bài viết để xoá bỏ bài viết