Đối tượng sử dụng: 

  • Toàn thể nhân sự công ty

Thao tác: Check-in

Bước 1: Mở ứng dụng Real Agent, người dùng nhấn tab "Check-in" từ màn hình left menu của hệ thống. Hệ thống hiển thị màn hình check-in/check-out.

Bước 2: Người dùng nhấn button "Check-in". Kiểm tra lại vị trí và wifi check-in, sau đó nhấn "Xác nhận check-in":

  • Vị trí hoặc/và wifi được cấu hình trong Cấu hình điểm check-in, hệ thống hiển thị pop-up check-in thành công, chuyển về màn hình chính.
  • Vị trí và wifi không được cấu hình trong Cấu hình điểm check-in, hệ thống hiển thị pop-up "Check-in không thành công! Wifi/Vị trí không đúng!". Cần chọn đúng wifi đã được admin cấu hình để check-in thành công


Check-out

Bước 3: Người dùng nhấn button "Check-out". hệ thống hiển thị thông báo check-out thành công.

Bước 4: Người dùng nhấn button "Lịch sử check-in" để xem toàn bộ lịch sử check-in:

  1. Người dùng chọn bộ lọc thời gian để hiển thị các lượt check-in/check-out tương ứng.
  2. Thời gian mặc định là 30 ngày trước đến ngày hiện tại. Người dùng có thể chọn lọc theo ngày/ tuần/ tháng/ năm để lọc thông tin cần thiết. Sau khi lọc xong, bấm "Áp dụng"