ĐỐI TƯỢNG: Nhân viên Hr, Admin

THAO TÁC:

Bước 1: Từ trang chủ, người dùng nhấn vào "Check in" tại left menu, sau đó lựa chọn "Báo cáo check-in".

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Báo cáo check-in bao gồm (Như ảnh trên):

 1. Có thể search theo:
  1. Field tìm kiếm
  2. Dropdown "Sàn kinh doanh" ( Toàn bộ sàn kinh doanh thuộc ĐVBH cấp cao của nhân viên HR. )
  3. Thời gian.
  4. Button tìm kiếm: click thực hiện tìm kiếm theo tiêu chí đã chọn
 2. Vùng báo cáo check-in:
  1. Hiển thị các bản ghi có sàn và nhân viên thuộc ĐVBH cấp cao của user hiện tại.
  2. Mỗi dòng tương ứng với một nhân viên.
  3. Thông tin hiển thị bao gồm:
   1. Mã nhân viên.
   2. Tên nhân viên.
   3.  Chức vụ.
   4. Sàn.
   5. Ngày check-in:
    1. Thời gian vào.
    2. Thời gian ra.
    3. Ra sớm - vào trễ (nếu có).

Bước 3: Người dùng nhấn "Tìm kiếm",  hệ thống tìm kiếm theo thông tin điền:

 1. Không chỉnh sửa thông tin tìm kiếm (chế độ view mặc định):
  1. Hiển thị toàn bộ nhân nhiên.
  2. Hiển thị theo từng sàn, thứ tự sắp xếp sàn và nhân viên trong sàn là a→z.
  3. Thời gian là từ ngày đầu tiên của tháng hiện tại đến hiện tại.
 2. Có thông tin tìm kiếm, tìm kiếm theo thứ tự bên dưới:
  1. Nếu số ngày trên field "Thời gian" >90 ngày, hiển thị thông báo lỗi "Thời gian nhập vào không được lớn hơn 90 ngày".
  2. Giá trị field "Tìm kiếm": Tìm kiếm gần đúng.
  3. Field "Sàn", "Thời gian": Tìm kiếm chính xác.

Bước 4: Người dùng nhấn "Xuất Excel", sau đó lựa chọn loại báo cáo để xuất các bản ghi hiện tại theo bộ lọc ra file Excel.

 1. Báo cáo chấm công:
  1. Thời gian của file excel dựa trên bộ lọc.
   1. Định dạng:
    1. Từ ngày dd/mm/yyyy
    2. Đến ngày dd/mm/yyyy.
  2. Sử dụng ký tự trong file excel tương ứng với màu trên UI báo cáo.
   1. Màu xanh lá - Kí tự "X": Đạt ngày công (thỏa mãn cả 2 điều kiện nhập khách hàng và check-in).
   2. Màu vàng - Kí tự "X2": Đạt ngày công vào ngày thứ 7.
   3. Màu đỏ - Kí tự "NO": Không đạt ngày công cả 2 điều kiệu.
   4. Màu cam - Kí tự "NO1": Không thỏa mãn điều kiện nhập khách hàng (vẫn thỏa mãn điều kiện check-in).
   5. Màu nho - Kí tự "NO2": Không thỏa mãn điều kiện check-in (vẫn thỏa mãn điều kiện nhập khách hàng).
   6. Màu trắng - Trống: Ngày nghỉ được set-up từ Cấu hình chấm công.
  3. Số ngày full công được tính bằng số ngày làm việc dựa trên bộ lọc.
  4. Đạt ngày công: số ngày X hoặc X2.
  5. Không đạt ngày công: số ngày NO, NO1 hoặc NO2.
  6. Mỗi bản ghi là một nhân viên.
 2. Báo cáo khách hàng tiềm năng:
  1. Thời gian của file excel dựa trên bộ lọc.
   1. Định dạng:
    1. Từ ngày dd/mm/yyyy
    2. Đến ngày dd/mm/yyyy.
  2. Mỗi dòng là một nhân viên trong một ngày.
   1. Ví dụ xem file template mẫu KHTN.
  3. Các dòng được nhóm theo nhân viên, mỗi dòng là một ngày.
   1. Các nhân viên được sắp xếp theo thứ tự a→ z.
   2. Ngày được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Ghi chú:

 1. Dữ liệu được ghi nhận vào 23:59:59 hằng ngày, sau khi ghi nhận, thay đổi cấu hình check-in sẽ không ảnh hưởng đến dữ liệu cũ.


File báo cáo chấm công mẫu:


File báo cáo khách hàng tiềm năng mẫu: