ĐỐI TƯỢNG: Nhân viên HR, Admin

THAO TÁC:

Bước 1: Từ trang chủ, người dùng nhấn vào "Check in" tại left menu, sau đó lựa chọn "Cấu hình check-in".

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Danh sách cấu hình check-in bao gồm:

 1. Các cấu hình có cùng ĐVBH cấp cao với user hiện tại.
 2. Mỗi dòng tương ứng với 1 cấu hình check-in.
 3. Thông tin hiển thị gồm:
  1. Tên cấu hình.
  2. Ngày tạo.
  3. Ngày chỉnh sửa.
  4. Tác vụ (sửa/xóa).

Bước 3: Người dùng nhấn vào button "Thêm mới". Hệ thống hiển thị màn hình thêm mới cấu hình, bao gồm:

 1. Tên cấu hình.
  1. Định dạng: Chữ, chữ số.
 2. Ngày làm việc trong tuần.
  1. Định dạng: hh:mm.
 3. Số lượng khách hàng yêu cầu.
  1. Định dạng: Số >= 0.
  2. Số lượng khách hàng yêu cầu là số lượng khách hàng tiềm năng mà nhân viên phải tạo mới, tính theo ngày.
 4. Sàn áp dụng.
  1. Giá trị: cho phép chọn các sàn chưa được áp dụng cấu hình.
 5. Ngày nghỉ lễ.
  1. Tên ngày nghỉ:
   1. Định dạng: Chữ, chữ số.
  2. Ngày:
   1. Định dạng: dd/mm/yyyy.

Bước 4: Người dùng điền thông tin và nhấn ''lưu cấu hình''

 1. Nếu một trong các trường bắt buộc bị thiếu, hiển thị thông báo lỗi: "Đây là trường bắt buộc".
 2. Nếu có trường sai định dạng, hiển thị lỗi "Sai định dạng. Vui lòng kiểm tra lại thông tin".
 3. Nếu các trường đúng và đầy đủ, lưu cấu hình vào cơ sở dữ liệu với ĐVBH cấp cao là ĐVBH hiện tại của user.
 4. Nếu người dùng xóa sàn, hệ thống hiển thị thông báo: "Nhân viên của Sàn sẽ không thể check-in được, bạn có chắc chắn muốn xóa sàn khỏi danh sách?"

Ghi chú:

 1. Người dùng nhấn "Thiết lập lại", hệ thống hiển thị thông báo "Thiết lập lại sẽ đặt lại các ngày lễ mặc định. Tiếp tục?".
 2. Những nhân viên thuộc sàn được thêm vào field "Sàn áp dụng" sẽ được phân quyền check-in trên ứng dụng mobile.