ĐỐI TƯỢNG: Nhân viên Hr, Admin


THAO TÁC:

Bước 1: Từ trang chủ, người dùng nhấn vào "Check in" tại left menu, sau đó lựa chọn "Cấu hình điểm check-in".

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình Cấu hình điểm check in bao gồm:

 1. Tab "Cấu hình BSSID":
  1. Hiển thị các cấu hình có cùng ĐVBH cấp cao đối với user hiện tại.
  2. Mỗi dòng tương ứng với một cấu hình.
  3. Thông tin hiển thị bao gồm:
   1. Số thứ tự.
   2. Tên cấu hình.
    1. Định dạng: Chữ, chữ số.
   3. Mã cấu hình.
    1. Định dạng: Chữ, chữ số.
   4. BSSID.
    1. Định dạng: <**:**:**:**:**:**>, với "*" là số hoặc chữ số.
   5. Tác vụ (Sửa/Xóa).

Bước 3: Người dùng nhấn "Thêm mới":

 1. Tab "Cấu hình BSSID":
  1. Hệ thống hiển thị pop-up thêm mới cấu hình BSSID, người dùng điền thông tin và nhấn "Lưu":
   1. Nếu 1 trong các thông tin dưới đây rỗng, highlight đỏ field rỗng và hiển thị lỗi "Dữ liệu không để trống":
    1. Tên cấu hình.
    2. Mã cấu hình.
    3. BSSID.
   2. Nếu trường "Mã cấu hình" hoặc "BSSID" bị trùng, hiển thị lỗi "Dữ liệu đã tồn tại".
   3. Nếu có trường sai định dạng, hiển thị lỗi "Sai định dạng. Vui lòng kiểm tra lại thông tin".
   4. Nếu thông tin được điền đúng và đầy đủ, hệ thống lưu cấu hình BSSID với ĐVBH cấp cao là ĐVBH hiện tại của user.