Bước 1/ Ở màn hình menu chính, nhấn vào mục [Bàn giao] →  [Danh sách bàn giao], màn hình sẽ hiển thị danh sách các dự án đang có đợt bàn giao

Bước 2/ Nhấn chọn vào 1 dự án trên màn hình "Danh sách dự án bàn giao", màn hình hiển thị danh sách thông tin và trạng thái của các sản phẩm đang bàn giao


Bước 3/ Nhấn chọn vào mã sản phẩm để xem thông tin bàn giao chỉ tiết như: Thông tin sản phẩm, Tình trạng bàn giao cụ thể ở các hạng mục, đánh giá của khách hàng,....