Khi khách hàng đánh giá Chưa đạt vào các hạng mục và nhấn chọn [Bàn giao sau] trên úng dụng Care Plus.

Trạng thái của sản phẩm đang bàn giao sẽ chuyển thành → Bàn giao sau. Khi đó chủ đầu tư dự án tiến hành khắc phục những điểm chưa đạt và gửi lại thông báo hẹn bàn giao cho khách hàng


Bước 1/ Ở màn hình menu chính, nhấn vào mục [Bàn giao] →  [Danh sách bàn giao], màn hình sẽ hiển thị danh sách các dự án đang có đợt bàn giao

Bước 2/ Nhấn chọn vào 1 dự án trên màn hình "Danh sách dự án bàn giao", màn hình hiển thị danh sách sản phẩm đang bàn giao và trạng thái.

Nhấn chọn vào sản phẩm có trạng thái Bàn giao sau


Bước 3/ Ở màn hình chi tiết sản phẩm bàn giao, nhấn chọn [Hẹn bàn giao]


Bước 4/ Màn hình hiển thị form điền thời gian Hẹn bàn giao, tiền hành điền thời gian và nhấn vào [Hẹn bàn giao]

Sau khi tạo hẹn bàn giao thành công, SMS và Email thông báo sẽ được gửi đến cho khách hàng đến nhận bàn giao lại và xác nhận 'Đã bàn giao' trên ứng dụng Care Plus.

Trạng thái sẽ được chuyển về 'Đã bàn giao', sau khi được khách hàng xác nhận