Video hướng dẫn:

Để thực hiện xác nhận/ từ chối

  • Bước 1: Vào menu Dự án - Danh sách dự án – Chọn dự án – Tab [Danh sách YCDCH]
  • Bước 2: Nhấn vào mã YCDCH đang ở  :
    • Trạng thái Chờ ĐVBH xác nhận với vai trò Sale Amin/Trưởng Đơn bị bán hàng
    • Trạng thái ĐVBH đã xác nhận YCDCH với vai trò Dịch Vụ Khách Hàng

  • Bước 3: Kiểm tra thông tin
  • Bước 4: Nhấn nút [Xác nhận] hoặc [Từ chối]