• Bước 1: Vào menu Dự án - Danh sách dự án - Chọn dự án - Tab Danh sách yêu cầu đặt chỗ

  • Bước 2: Nhấn vào mã YCDCH sẽ hiển thị thông tin chi tiết phiếu YCDCH
  • Bước 3: Nhấn vào nút Tải về, mở file lên có các thông tin của YCDCH này.