• Bước 1: Vào menu Dự án -> Danh sách dự án -> Chọn dự án -> Tab Danh sách YCDCH
  • Bước 2Nhấn vào nút Tải về, sau đó chọn Tải bảng kê hoàn tiền trong danh sách xổ xuống trên màn hình