• Bước 1: Vào menu Thanh toán -> Danh sách đề nghị thu tiền


  • Bước 2: Nhấn vào mã phiếu đề nghị thu tiền, hiển thị thông tin chi tiết phiếu
  • Bước 3: Nhấn vào nút Hủy để thực hiện hủy phiếu, nhập lý do Hủy vào pop-up hiển thị trên màn hình, sau đó nhấn Xác nhận để hoàn tất, trạng thái của DNTT sẽ đổi thành Đã hủy

Sau đó có thể lọc các phiếu YCDCH theo trạng thái để xem lại các phiếu Đã hủy