Sau khi DVKH xác nhận hủy đặt chỗ, hệ thống sẽ tạo ra một phiếu Hoàn tiền hủy giữ chỗ và chuyển tới kế toán. Kế toán sẽ vào xác nhận:

  • Bước 1: Vào menu Thanh toán →  Danh sách đề nghị hoàn tiền
  • Bước 2: Nhấn vào mã phiếu Đề nghị hoàn tiền, có trạng thái Chờ KT duyệt để hiển thị thông tin chi tiết

  • Bước 3: Kiểm tra thông tin 
  • Bước 4: Nhấn vào nút Duyệt hoặc Từ chối, pop-up hiên ra tương ứng với thao tác trước đó.

  • Bước 5: Sau khi kế toán duyệt, Đề nghị hoàn tiền sẽ cập nhật trạng thái đã duyệt